Ako vyplniť jednotný colný doklad (JCD)

Kde bolo, tam bolo, objednala som na firmu 100 kusov vejárov z Číny a zastalo mi to na colnici. Kuriérske spoločnosti si za vybavenie colných záležitostí pýtajú poplatok. Rozhodla som sa, že tento proces spravím sama. A tu začína môj príbeh…

Čo je to JCD (jednotný colný doklad) a kedy ho treba vypĺňať

Jednotný colný doklad je tlačivo, ktoré za pár centov kúpite v Ševt-e. Vypĺňa sa pri dovoze tovaru z krajiny mimo územia EÚ.

Pokiaľ ste fyzická osoba, tovar je pre vaše osobné účely a tovar je do hodnoty 22€, JCD nepotrebujete, POKIAĽ NIE JE podozrenie z porušovania práv duševného vlastníctva tovarom vo vašej zásielke.

Podozrenie z porušovania práv duševného vlastníctva tovarom nastane pri dovoze:

 • textilu (stopnú aj uteráky),
 • „značkových“ hodiniek, mobilov, okuliarov, topánok, kabeliek, tenisiek… všetko, kde by mohlo byť napísané Giorgio Armani, a pritom to pravý Giorgio Armani nie je,
 • v podstate všetko, čo je možné falšovať.

Môže nastať aj situácia, že tovar je z krajín EÚ a JCD budú vyžadovať, pokiaľ bude dôvodné podozrenie na falšovanie. No nestáva sa to často.

Ako vyplniť jednotný colný doklad

Existuje skrátená IBA 50-stranová verzia návodu, ako vypĺňať JCD. Originálna príručka pre JCD má 74 strán. A vyhláška ministerstva má 83 strán. Prajem príjemné čítanie.

JCD-vzor

 

V nasledovných bodoch popíšem, ako som JA vyplnila JCD ako firma, ktorá dováža tovar z Číny na obchodné účely bez podozrenia z porušovania práv duševného vlastníctva. Toto NIE JE všeobecný návod, ktorý platí pre všetkých!

 1. Deklarácia – skladá sa z troch políčok, do prvého som dala „IM“ (v prípade obchodu medzi členskými štátmi, pri ktorom sa prepúšťa tovar bez statusu Spoločenstva do colného režimu), do druhého „A“ (medzi časťami colného územia Spoločenstva, z ktorých jedna časť je vnútri územia DPH a druhá mimo neho), tretie prázdne.
 2. Odosielateľ/vývozca – celá adresa odosielateľa. Je to aj na faktúre, leteckom liste… stačí opísať.
 3. Tlačivá – skladá sa z dvoch políčok, do oboch som dala „1„.
 4. Ložné listy – nevypĺňala som. Vypĺňa sa len pri režime tranzit a preukazovaní statusu tovar Spoločenstva.
 5. Položky – uviedla som „1„. Mala som 100 ks vejárov a bralo sa to ako 1 položka.
 6. Nákl. kusy spolu – nevyplnila som.
 7. Referenčné číslo – nevyplnila som.
 8. Príjemca – názov mojej firmy a adresa. Vpravo hore je „č.“, za ktorým som uviedla moje EORI číslo.
 9. Osoba zodpovedná za platobný styk – nevyplnila som.
 10. Prvá kr. urč./Posl. kr. odos. – nevyplnila som.
 11. Kraj. obch./výr. – nevyplnila som.
 12. Údaje o hodnote – nevyplnila som.
 13. SPP – nevyplnila som.
 14. Deklarant/zástupca – názov mojej firmy a adresa. Vpravo hore je „č.“, za ktorým som uviedla moje EORI číslo.
 15. Krajina odoslania/vývozu – do odseku a som uviedla „CN“ ako Čína, odsek b a samostatnú kolónku som nechala prázdnu.
 16. Kód kraj. odosl./vývozu – nevyplnila som.
 17. Kód kraj. určenia – v odseku a som napísala „SK„, v odseku b „1“ a do samostatnej kolónky „SLOVENSKO„.
 18. Evid. údaj a štát registr. doprav. prostriedku pri odchode/príchode – nevypĺňa sa pri poštovej preprave alebo preprave potrubím alebo vedením. Mne to prišlo letecky, takže som uviedla číslo a deň letu (v prípade, že číslo letu neexistuje, uvádza sa evidenčné číslo lietadla), t. j. „BA576UU“ – váš let bude určite iný, túto informáciu som dostala priamo z FedEx-u.
 19. Kont. – uviedla som „0“ (tovar sa neprepravuje v kontajneroch).
 20. Dodacie podmienky – uviedla som „XXX“ a „BRATISLAVA„. Všetky možnosti:
  Prvý pododsekVýznamDruhý pododsek
  EXWzo závodunázov miesta
  FCAvyplatené dopravcovinázov miesta
  FASvyplatené k boku lodenázov prístavu nalodenia
  FOBvyplatené na palubenázov prístavu nalodenia
  CFRnáklady a prepravnénázov prístavu určenia
  CIFnáklady, prepravné a poistnénázov prístavu určenia
  CPTprepravné vyplatené donázov miesta určenia
  CIPprepravné a poistné vyplatené donázov miesta určenia
  DAFdodané na hranicunázov miesta
  DESdodané z lodenázov prístavu určenia
  DEQdodané z nábrežianázov prístavu určenia
  DDUdodané bez vyplatenia clanázov miesta určenia
  DDPdodané s vyplatením clanázov miesta určenia
  XXXiné ako vyššie uvedené dodacie
  podmienky
  slovný opis zmluvných dodacích
  podmienok
 21. Evid. údaj a štát registr. aktívneho doprav. prostriedku prekračujúceho hranice – nevyplnila som. Evidenčný údaj sa vypĺňa sa len pri režime vývoz.
 22. Mena a celková fakturovaná suma – do prvého políčka som uviedla menu „USD„, do druhého políčka sumu.
 23. Prepočítavací kurz – nevyplnila som, colníci majú vlastné kurzy, ktoré sa menia raz za 2 týždne. Vyplnia si to sami.
 24. Druh odchodu – skladá sa z troch políčok, do prvých dvoch som dala „1„.
 25. Druh dopravy na hranici – uviedla som do prvej kolónky „4„, lebo mi to prišlo letecky. Všetky možnosti:
  KódOpis
  1Námorná preprava
  2Železničná preprava
  3Cestná preprava
  4Letecká preprava
  5Poštová zásielka
  7Pevne zabudované prepravné zariadenia (potrubie, vedenie)
  8Vnútrozemská vodná preprava
  9Vlastný pohon
 26. Druh dopravy vo vnútr. – do prvej kolónky som uviedla „3„, lebo na Slovensku je to už dopravované kuriérom. Viď všetky možnosti vyššie.
 27. Miesto naloženia/vyloženia – nevyplnila som.
 28. Finančné a bankové údaje – nevyplnila som.
 29. Výstupný/vstupný colný úrad – nevyplnila som.
 30. Umiestnenie tovaru – nevyplnila som.
 31. Náklad. kusy a opis tovaru – uviedla som „PAPIEROVÉ VEJÁRE“ a pod tým „100 KS„.
 32. Č. pol. – do prvého políčka som uviedla „1„.
 33. Kód tovaru – vyplnila som do prvej kolónky „48239085„, do druhej „90„, ďalšie tri som nechala prázdne. Toto číslo mi dal priamo FedEx. Pri vyplňovaní prvého odseku sa používajú položky kombinovanej nomenklatúry, kde si v 397-stranovom dokumente nájdete riadok, ktorý najlepšie vystihuje obsah zásielky a opíšete číslo. Pozor, niektoré kódy tovarov vyžadujú špecifické dokumenty v odseku 44. Číslo môžete vyhľadať aj priamo v systéme colnej správy, kde budete rozklikávať, až sa dostanete na konečné číslo. Keď kliknete aj na to posledné číslo, dostanete sa k zoznamu opatrení k tejto nomenklatúre. Ak tam niečo je (v položke import, okrem cla a DPH), vo vašom vlastnom záujem si vytlačte čestné prehlásenie a podpíšte.
 34. Kód krajiny pôvodu – do odseku a som dala „CN„.
 35. Hrubá hmotnosť (kg) – moja zásielka mala 2,4 kg, uviedla som číslo „2„. Ak je hrubá hmotnosť tovaru menšia ako 1 kg, uvedie sa hmotnosť s presnosťou na tri desatinné miesta
  (napr. 0,123). Pri hrubej hmotnosti väčšej ako 1 kg sa hmotnosť uvádza v celých číslach, desatinné čísla od 0,001 do 0,499 sa zaokrúhľujú smerom nadol a desatinné čísla od 0,5 do 0,999 smerom nahor. Údaje sa uvádzajú v kg, pričom skratka „kg“sa neuvádza.
 36. Preferencia – uviedla som „100“ –  Colné sadzby pre tretie krajiny erga omnes. Ďalšie kódy sú na stranách 18 až 25 v 74-stranovej príručke.
 37. Režim – do prvého odseku som uviedla „4000“ – prvé dvojčíslo značí požadovaný režim (40 – Súbežné prepustenie tovaru, ktorý nie je predmetom dodávky oslobodenej od DPH do voľného obehu a na domáce použitie) a druhé dvojčíslo predchádzajúci režim (00 – predchádzajúce konanie neexistuje). Kódy sú na stranách 28 až 46 v 74-stranovej príručke. Do druhého odseku som uviedla kód „C07“ –  Zásielky nepatrnej hodnoty odosielané priamo z tretej krajiny príjemcovi v Spoločenstve. Ďalšie kódy nájdete opäť v príručke.
 38. Vlastná hmotnosť (kg) – opíšete, čo je v kolónke 35, ja som uviedla číslo „2“. Vlastná hmotnosť je čistá hmotnosť tovaru bez akýchkoľvek obalov.
 39. Kontingent – nevyplnila som.
 40. Súhrnná deklarácia/predchádzajúci doklad – vyplnila som „Z-740-INSP-DU524200026„, toto číslo som dostala priamo z FedEx-u. Ak dostanete od kuriéra číslo leteckého manifestu (niečo ako DF-12/1401/16), tak pred to celé ešte pridajte „Z-740-INSP-“ a bude dobre.
 41. Dodat. merné jednotky – nevyplnila som.
 42. Cena za položku – nevyplnila som.
 43. Kód CH – vyplnila som, ale nebolo treba.
 44. Osobitné záznamy/predlož. doklady/osvedčenia a povolenia –  vyplnenie odseku je povinné pri všetkých druhoch colných režimov.
  Pokiaľ k zásielke máte napríklad faktúru číslo 12345, uvediete „N380 12345″. Pokiaľ máte pro forma faktúru, uvediete pred jej číslo kód N325. Ak máte EORI číslo, uvediete „Y040“ a za tým vaše EORI číslo. Ak vám to prišlo letecky a máte číslo leteckého nákladného listu, uvediete „N740“ a za tým to číslo (kuriérske spoločnosti ho volajú AWB). Pozri ďalší krásny zoznam s kódmi dokumentov, ktoré k tomu môžete doložiť. Ostatné údaje, ktoré sú na obrázku nižšie, vy s najväčšou pravdepodobnosťou vyplňovať nebudete. Ak ste si v bode 33 vytlačili a podpísali čestné prehlásenie, pridajte do kolónky 44 aj: „Y904 Prehlásenie“.
 45. Oprava – nevyplnila som.
 46. Štatistická hodnota – suma v EUR-ách, koľko ste za to celé zaplatili. Zaokrúhľuje sa nahor.
 47. Výpočet platieb – vyplní colník.
 48. Odklad platby – nevyplnila som.
 49. Označenie skladu – nevyplnila som.
 50. Hlavný zodpovedný – nevyplnila som.
 51. Predpoklad. colné úrady tranzitu – nevyplnila som.
 52. Zabezpečenie neplatí pre – nevyplnila som.
 53. Colný úrad určenia – nevyplnila som.
 54. Miesto a dátum – vyplnila som dátum, miesto, napísala som svoje meno, k nemu som uviedla „konateľ“ a podpísala som sa.

Moje JCD následne vyzeralo takto (hodnotu zásielky považujem za firemné tajomstvo, preto som tieto údaje rozmazala):

moje-JCD

 

 

Pomôžte mi vylepšiť tento návod!

Odpovedzte na 4 jednoduché otázky v mojom dotazníku. Ďakujem!

 

Deklarácia údajov o colnej hodnote

D.V.1 je deklarácia údajov o colnej hodnotetreba až pri hodnote nad 10 000 €.

Stiahnite si tlačivo D.V.1. Jeho vyplnenie je celkom jednoduché.

 • 2a a 2b – meno firmy, adresa, EORI číslo.
 • 3 – napíšete to isté, čo v JCD v odseku 20.
 • 4 – číslo faktúry.
 • 7a, 8a, 8b, 9a, 9b – krížik na NIE.
 • 10b – miesto „BRATISLAVA“, dátum a podpis.

Druhá strana – do prvého stĺpca položka som doplnila číslo „1“ a vyplňovala som iba tento stĺpec.

 • 11a – na vybodkovanú časť som uviedla „USD“, do stĺpca položka som uviedla sumu v USD. V druhom riadku na vybodkovanú časť môžete uviesť kurz, ak ho viete.
 • 12 – suma v EUR-ách.
 • 17a – mala som dopravu zadarmo, takže do stĺpca položka som uviedla „0,00„.
 • 17c – uviedla som „0,00„.
 • 24 – keďže doprava a ostatné hovadiny boli free, uviedla som to isté, čo v políčku 12, t. j. suma v EUR-ách.

EORI

Čo to je? EORI (Economic Operators‘ Registration and Identification system) je jedinečný systém registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov a iných osôb, ktoré podnikajú na území EÚ. Tento jedinečný identifikátor slúži na identifikáciu hospodárskych subjektov pri komunikácii s colnými orgánmi členských štátov EÚ bez toho, aby sa tieto hospodárske subjekty museli zaregistrovať v každom členskom štáte, v ktorom vykonávajú svoje podnikateľské aktivity.

Ako získať EORI číslo?

1. Jeden z nasledujúcich výpisov (originál, nie starší ako 6 mesiacov, stačí fotka) z:

 • obchodného registra,
 • živnostenského registra,
 • registra občianskych združení,
 • registra neziskových organizácií,
 • registra združení obcí,
 • registra neinvestičných fondov,
 • registra strán,
 • registra záujmových združení právnických osôb,
 • registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
 • registra organizácií s medzinárodným prvkom,
 • registra nadácií,
 • a iných.

2. Osvedčenie o registrácii a pridelení IČ DPH prípadne DIČ (fotka ružovej alebo tmavošedej kartičky).

3. Osvedčenie alebo potvrdenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty v inom štáte (ak je subjekt registrovaný aj v inom štáte).

4. Číslo osobitného účtu daňovníkapomocou rodného čísla alebo DIČ zistíte tu.

5. Vyplnenú žiadosť o pridelenie EORI číslaformulár si môžete stiahnuť tu.

To celé zaslať:

 • e-mailom (za 15 minút som to mala vybavené!): EORI@financnasprava.sk; v predmete správy je potrebné uvádzať názov hospodárskeho subjektu,
 • faxom: +421 52 7142841; na faxovom prístroji je potrebné nastaviť vyššie rozlíšenie,
 • poštou: Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie výmeny informácií o rizikách, Karpatská 13, Poprad, 05801.

Samotné preclenie

Osobne som išla na pobočku Colného úradu Bratislava Letisko, priniesla som jednotný colný doklad, doklad o pridelení EORI čísla, faktúru, potvrdenie o platbe (screenshot z bankového účtu), deklaráciu údajov o colnej zásielke a všetky doklady od FedEx-u. Mala som aj XML export jednotného colného dokladu, ale kebyže vám to tu idem vysvetľovať, to by bol už 15-stranový článok. Nech si to páni colníci pekne ručne opisujú…

Nezabudnite si doniesť pevné nervy a široký úsmev. Strávila som tam hodinu.

 

 

A nakoniec si dáme prísahu colníkov:

EtickykodexMôže sa Vám ešte páčiť...

30 komentárov

 1. Pavol Ondruska píše:

  Dobrý den cez internet so si objenal 2 balíky kavy so zdravotnými učinkami v celkovej honote 30Euro.na požiadanie vyclievacieho oddelenia Zilina som zaslalvšetky potrebne dokumenty pre neobchodný tovarvyžadované týmto organom.naslene potombolo vyžadované JCD na tieto 2 balíčky kavy na osobnú spotrebu Ako si mam vysvetlit že na rovnaky tovar avšak 10 krat viac JCD nebolo vyžadavané.Mam pocit že ide o osobnú pomstu danej deklarantky p. Matejovičovej po telefonickom rozhovore kedy som jej povedal že JCD na tento tovar nie je potrebne aj som jej to písomne oznámil. Chcel by som uvedenej pani pripomenut či jej niečo hovorí Etický kodex colníka asi nie.

  • xKatka píše:

   raz to prejde, raz nie. Záleží kto tam v ten deň je a akú má náladu. Nie som colník, ani nepracujem v dopravnej spoločnosti, takže zákon 100% neovládam.
   Ono, pokiaľ je to „na jedenie“, môžu požadovať aj JCD aj keď je to na osobnú potrebu. Vtedy riešia hlavne pravosť danej kávy.

 2. Andrej Caban píše:

  Katka, dakujem ti velmi pekne za navod.
  Ked som dnes otvoril obalku s fakturou zo spedicnej spolocnosti na nieco vyse 70 EUR za jednu zasielku, tak ma skoro prehodilo aj so stolickou.
  Prva vec co som spravil, opytal som sa pana Gugla ako na JCD a doporucil mi tvoj navod.
  Usetrila si mi kopu casu.
  Nech ta ochranuju vsetci Bohovia ;)

 3. jslancik píše:

  Dá sa povedať, že návod celkom OK (niektoré veci netreba, iné treba, je to asi dosť individuálne od colníka).
  Dôležitá vec – deklarácia údajov o colnej hodnote – treba ju aj pri nižšej hodnote. Kvôli tomu ma vrátili z colnice. Že chyby v JCD sa dajú opraviť (mal som pre istotu pár čistých JCD tlačív), ale bez tej deklarácie údajov ma nepustia ďalej. Tovar za 45€…

 4. katka píše:

  da sa JCD odoslat na colnicu aj elektronicky?

 5. Tomaš píše:

  a kolko ze si pytali za toto jedno JCD € ?

 6. Anna píše:

  Ďakujem za tento článok!
  Veľmi to uľahčuje prácu :)

 7. Rado TN píše:

  Ďakujem, veľmi mi to pomohlo.

 8. Rado píše:

  Veľmi pekne ďakujem za detailný návod a linky na relevantné dokumenty, podklady od Vás mi výrazne pomohli a dnes som úspešne absolvoval na colnici celú túto procedúru, čo pri malej zásielke pre fyzickú osobu nepovažujem zo strany úradov za najšťastnejšie nastavenie celého procesu. Každopádne ďakujem a najbližšie už budem vedieť čo a ako treba;)

 9. Zuzana píše:

  Dakujem, pomohol mi navod, dnes mi JCD preslo, par chybiciek, colnik prizmuril oko a uz budem vediet do buducna mozno aj bez chyby :)

 10. Reny píše:

  Ja som tiež vďačná, že to tu niekto napísal zrozumiteľne. Chcem sa ale opýtať, ak nie som platca DPH, tiež mi bude pridelené číslo EORI? Zrovnakého dôvodu sa zrejme neviem dopracovať k číslu osobitného účtu daňovníka.

  • xKatka píše:

   áno, aj keď nie ste platca DPH, bude vám pridelené EORI. Neviem, prečo sa neviete dopracovať k číslu osobitného účtu daňovníka. Ste sro alebo živnostník?

   • Reny píše:

    Prepáčte, nastúpila som znova po materskej. Zjavne to mám v hlave trošku „skoníkované“ :-p Už som skonsolidovaná a EORI je vybavené. Ďakujem ;)

    • Reny píše:

     Ešte by som sa chcela opýtať – pri položke 44. Osobitné záznamy – ako sa dopracujem ku kódom jednotlivých dokladov? Rozumej – faktúra je N380, proformafaktúra N325. Kde nájdem kódy ostatných dokladov? Ďakujem

 11. Peter píše:

  Dobrý deň,

  ďakujem za tento návod, veľmi pomohol aj keď nakoniec ma poslali domov s tým, že potrebujem aj doplnkové JCD lebo dovážam viac položiek. Naozej veľmi neštasný celý proces pre obyčajného človeka. Nakoniec som ale pri pátraní po internete našiel túto stránku http://www.sad-online.eu/ a pomocou nej som si vytvoril JCD aj JCDd vcelku jednoducho. Tak to snáď pomôže aj niekomu ďalšiemu. Len škoda toho času a stresu čo som strávil čítaním všelijakých info na internete :(((

 12. Milan píše:

  Zdravím Katka,

  čítal som Váš článok o tom ako ste vypisovali JCD. Poučné :)

  Pochopil som toho, že ste mali hodnotu tovaru vyššiu ako 22 eur a bolo to cez kuriérske služby. Fedex.

  Mňa zaujíma ako je to pokiaľ na obchodné účely doveziem tovar v hodnote menšej ako 22 eur vrátane poštovného cez Slovenskú poštu.

  Musím aj tak mať ako živnistník EORI a vypisovať kadejake formulare? Na financnasprava.sk mi vypisuju iba poucky ale nic k veci. Aký je postup?

  • xKatka píše:

   Pokiaľ vám príde tovar v hodnote do 22€ na firmu a zároveň nie je dôvod na podozrenie že ide o falzifikát (textil, parfém,..) potom vám JCD ani EORI netreba ;)
   Vybavenie EORI čísla je každopádne záležitosťou jedného emailu a na odpoveď som naposledy čakala len 15 minút.

   Vďaka

 13. Kamila píše:

  Zdravim Katka, obejdnala som si z USA ako FO pre vlastne ucely nejake doplnky stravy v hodnote 53€, samozrejme pozastavene na colnici a tiez som sa rozhodla, ze si to vybavim sama, ale…problem nastal s vypisovanim JCD :D – mam to vypisovat pokial som fyzická osoba a tovar je pre moje osobné účely? to, ze neviem vobec ako, je uz druha vec,ale hadam to nejak dam..vdaka

  • xKatka píše:

   Zdravím. To, či treba JCD alebo nie, určí pošta/kuriér. Máte to v nízkej hodnote. Ak by chceli JCD, tak len kvôli tomu, že je to vec určená na jedenie. Kamarát si dal poslať športovú výživu z USA a potreboval JCD.

 14. adam píše:

  Dá sa nejako „osrať“ colný proces? Že by som si nechal vystaviť faktúru na menšiu čiastku, tú by mi zmenili aj v systéme na danej stránke a danej spoločnosti by som zaplatil na viackrát, pričom by som deklaroval colníkom len prvú platbu? Ďakujem za komentár.

  • xKatka píše:

   Všetko sa dá osrať, avšak k tomuto vám sem nenapíšem návod :D Pri tovare z Číny je priam štandard že ľudia upravujú cenu. Aj samotní predajcovia uvádzajú nižšie ceny na balíkoch.

 15. Janula píše:

  Mňa tento proces bude čakať za chvíľu,tak použijem Váš návod,dúfam,že sa mi to podarí,bude sa jednať o dovoz tovaru (auto) zo Švajčiarska,nad 1000,- €,budem vypisovať JCD aj JCDd ? Bude to náš prvý dovoz,tak by ma zaujímalo,či na tom JCD potrebujem potvrdenie aj z colnice vo Švajčiarsku alebo ho vypisujem až keď auto doveziem a začínam colné konanie.Ďakujem Vám za odpoveď

 16. martin píše:

  Dakujem velmi krasne Katka, Anjelska pomoc. Keby ze nenajdem tvoj navod asi sa do toho nepustim. Colnik bol velmi mily, tiez to vyplnal podla nejakeho vzoru:-))Tak sme spolu skrtali a opravovali…..

 17. VAPE KLUB píše:

  Pecka návod, díky zaň. Škoda že sa dá od 1.5. 2017 robiť colné konanie už iba elektronicky, čo je podľa všetkého totálne peklo.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *